Konkurs | Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

 

Regulamin określający zasady przyznawania nagród dla wybitnych studentów i absolwentów studiów
na Politechnice Krakowskiej

 

 

1. Nagroda Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej przyznawana jest za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia pomysły w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

 

O nagrodę mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, a także studenci lub absolwenci II stopnia studiów na Politechnice Krakowskiej.

 

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 lat życia, a mają istotne osiągnięcia w obszarze wymienionym w punkcie 1 oraz spełniają następujące warunki:

– jako absolwenci studiów uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobry lub bardzo dobry z wyróżnieniem
– załączą wykaz autorskich lub współautorskich publikacji, zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych, uzyskanych patentów i innych udokumentowanych osiągnięć twórczych.

 

3. Zainteresowane konkursem osoby składają wymagane dokumenty wraz z formularzem zgłoszeniowym do Dziekana swojego Wydziału, który potwierdza przedstawione dokumenty.

 

4. Z poszczególnych Wydziałów Politechniki Krakowskiej mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 3 kandydatury.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez Wydział do Działu Spraw Studenckich PK w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca każdego roku zgłoszenia zawierającego:

a) formularz zgłoszeniowy,
b) kserokopie/skany udokumentowanych osiągnięć twórczych i pozostałych dokumentów zgodnie z pkt 1.

 

6. Ocena zgłoszeń nadesłanych do konkursu oraz wybór osób nagrodzonych będzie dokonany przez Zarząd Fundacji.

 

7. Zarząd Fundacji przyznaje nagrody w ilości 1-3, które są wręczane laureatom konkursu podczas inauguracji roku akademickiego.

 

8. Nadesłane do konkursu dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

9. W przypadku braku odpowiednich kandydatów, Zarząd Fundacji może w danym roku nie przyznać żadnej nagrody.

 

10. Nagroda, która wiąże się z gratyfikacją finansową, połączona jest z dyplomem podpisanym przez Prezesa Zarządu Fundacji oraz Rektora Uczelni. Nagrodę przyznaje się jednorazowo.

 

11. Zarząd Fundacji stosowną uchwałą może dokonywać zmian w niniejszym regulaminie.

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu 2018 wraz z załącznikami – pobierz